Ako označiť priestor monitorovaný kamerami v súlade s GDPR?

Tento článok je pre vás, ak používate bezpečnostné kamery alebo kamerový systém na monitorovanie priestoru.

S používaním kamerových systémov je spojených mnoho povinností. Medzi dve najdôležitejšie patria:

  1. Vypracovanie bezpečnostného projektu pre kamerové systémy
  2. Označenie priestoru monitorovaného bezpečnostnou kamerou

Budeme sa podrobne venovať iba bodu 2., teda ako označiť priestor monitorovaný kamerami.
Dňa 25.5.2018 nastal doslova „Veľký Tresk“ v oblasti ochrany osobných údajov.
Týmto dňom prestal platiť starý Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a nadobudol platnosť nový Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR – General Data Protection Regulation – ide o nariadenie Európskej únie v oblasti ochrany osobných údajov).
Všetky právne dokumenty z oblasti ochrany osobných údajov je preto potrebné zmeniť, doplniť, prerobiť …
V našej oblasti označenia monitorovaného priestoru kamerami prestali byť vyhovujúce všetky bezpečnostné značky obsahujúce len piktogram kamery a nápis s upozornením na monitorovaný priestor.
Nevyhovujúce označenie monitorovaných priestorov:

Nevyhovujúce označenie pre Priestor monitorovaný kamerami
Nevyhovujúce označenie monitorovaného priestoru

Nové označenie, musí obsahovať informácie navyše – minimálne základné údaje o prevádzkovateľovi a kde sa dotknutá osoba dozvie viac informácií o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom – napríklad na webovej stránke prevádzkovateľa.
Vyhovujúce označenie monitorovaných priestorov v súlade s GDPR:

Vyhovujúce označenie pre Priestor monitorovaný kamerami
Priestor monitorovaný kamerovým systémom – označenie v súlade s GDPR

Ak už máte zakúpené nálepky alebo tabuľky, musíte niečo vedieť aj o tom ako ich správne umiestniť v monitorovanom priestore.
Hlavné zásady pre správne označovanie monitorovaného priestoru kamerovým systémom:

1. Prevádzkovateľ pri monitorovaní priestorov kamerovým systémom má zo zákona povinnosť  tento priestor zreteľne označiť.
2. Prevádzkovateľ by mal zreteľnosť označenia monitorovaného priestoru prispôsobiť počtu a charakteru štandardných vstupov do tohto priestoru (napr. vstupné dvere, vstupná brána do parku, vstup do prevádzky / budovy občianskej vybavenosti, vjazd do garáže, vjazd na monitorovanú ulicu a pod.). Jednoducho povedané dodržujte zásadu označenia na každom mieste štandardného vstupu do monitorovaného priestoru!
3. Prevádzkovateľom odporúčame, aby označenie monitorovaného priestoru zodpovedalo spôsobu, akým dotknutá osoba prirodzene (štandardne) do daného priestoru vstupuje. Ak sa do priestoru vstupuje dverami, je vhodné označenie umiestniť na dvere do výšky očí; ak je vstup do monitorovaného priestoru prehradený závorou, ktorá sa otvára, je vhodné toto označenie umiestniť na ňu alebo do jej blízkosti.
4. Ak nastane situácia, kedy nie je možné označiť monitorovaný priestor pri vstupe, prevádzkovateľ má povinnosť označenie monitorovaného priestoru zabezpečiť na inom vhodnom mieste tak, aby bola zreteľnosť označenia zachovaná (aj viditeľná z miesta vstupu do priestoru).
5. Označenie má byť zvolené tak, aby plnilo svoju základnú funkciu, ktorou je odovzdanie informácie o monitorovaní dotknutej osobe.
Zodpovednosť za to, že sa informácia k dotknutej osobe dostane včas, teda v okamihu vstupu do monitorovaného priestoru, nesie prevádzkovateľ monitorovacieho kamerového systému.
6. Ďalšie informácie nájdete v Metodickom usmernení Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

Cieľom tohto príspevku bolo ponúknuť jednoduché riešenie ako označiť váš priestor monitorovaný kamerovým systémom v súlade s GDPR.

ZDROJ – linky na web Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z. z.
Označenie monitorovaného priestoru – Metodické usmernenie


Potrebné nálepky alebo tabuľky na označenie monitorovaného priestoru môžete kúpiť TU.