1. Základné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.result.sk a www.reklama.link. Tieto obchodné podmienok vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (objednávateľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom obchodu na www.result.sk a www.reklama.link je

RESULT reklamná agentúra s.r.o.
Južná trieda 93, 040 01 Košice
IČO: 36 189 740, IČ DPH: SK2020058799
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vl. č. 10826/V
číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Prima banka Slovensko, a.s., 4350 169 605 / 3100
IBAN: SK89 3100 0000 0043 5016 9605

Kupujúci (spotrebiteľ) – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie (napr. pre osobnú spotrebu alebo pre rodinných príslušníkov)

Kupujúci (podnikateľ) – kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Predávajúci (dodávateľ) – je  právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) kupujúci uzatvárať zmluvu.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Obchodným vzťahom sa podľa týchto podmienok rozumie vzťah medzi dodávateľom a kupujúcim, ktorý sa týka konkrétnej objednávky na dodanie tovarov alebo služieb kupujúcemu.

2.2. Objednávka kupujúceho z eshopu webovej stránky predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailovej správy. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Záväzné potvrdenie objednávky je e-mailové potvrdenie, ktoré pošle predávajúci kupujúcemu po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim a je označené ako „Potvrdenie objednávky„. Záväzné potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru; údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

2.3. Objednávku môže kupujúci zadať aj osobne, telefonicky alebo emailom. V tomto prípade ide o reklamné služby alebo výrobu reklamy podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Dodávateľ vyhotovuje grafické návrhy reklamného produktu a kupujúci ich odsúhlasuje. Pred zaradením do výroby pošle predávajúci kupujúcemu finálny návrh na odsúhlasenie.  Za akékoľvek chyby vo finálnom návrhu, ktorý bol kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za chyby vo finálnom návrhu po odsúhlasení kupujúcim.

2.4. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1. V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ (nepodnikateľ) právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

3.2. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu, popis objednaného tovaru a čísla účtu kupujúceho. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe na adresu dodávateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

3.3. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

3.4. V prípade, že ide o reklamné služby alebo výrobu reklamy podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka, neplatia ustanovenia o zásielkovom predaji. Objednávateľ môže až do zhotovenia zákazky od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na materiál a práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. V prípade, že zákazka je už zhotovená, nemôže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 15 dní.

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.
Termín dodania začína plynúť odo dňa záväzného potvrdenia objednávky a jeho maximálna doba je uvedená v objednávke. Vo výnimočných prípadoch, ak tovar nemôže byť dodaný v dohodnutom termíne budete bezodkladne informovaný predávajúcim o tejto skutočnosti.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad – faktúru a dodací list.
Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Objednaný tovar Vám doručí náš zmluvný kuriér. Cena za dopravu je závislá len od hmotnosti tovaru v rámci celej Slovenskej republiky – viď Tabuľka 1 – Cena za dopravu.
Konkrétny spôsob dodania tovaru si zvolíte na formulári Objednávka pred jej potvrdením, kde máte na výber nasledujúce možnosti dodania a platby:

4.2. OSOBNÉ PREVZATIE
Tovar si môžete po vyzvaní (telefonicky alebo e-mailom) prevziať a vyplatiť priamo u nás na adrese:

RESULT reklamná agentúra s.r.o.
Južná trieda 93, 040 01 Košice
v čase: Po-Pi 9.00-12.00 13.00-16.00 hod.

V tomto prípade zaplatíte za tovar v hotovosti pri preberaní, pričom samozrejme neúčtujeme žiadny poplatok za dopravu.

4.3. DOPRAVA KURIÉROM
V tomto prípade Vám objednaný tovar doručí náš zmluvný kuriér a z hľadiska platby máte 2 možnosti:

4.3.1. Platba vopred zálohovou faktúrou
Bude Vám vystavená zálohová faktúra v plnej výške objednaného tovaru a dopravy. Po pripísaní fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho vám bude v dodacom termíne tovar zaslaný a kuriérskou službou doručený do 24 hodín v rámci celej Slovenskej republiky.

4.3.2. Platba na dobierku
Za tovar zaplatíte pri jeho preberaní od zmluvného kuriéra. V tomto prípade účtujeme navyše poplatok za dobierku podľa Tabuľky 2.

Tabuľka 2: Poplatok za dobierku

Ceny sú uvedené bez DPH 20%
Cena dobierky v EUR Poplatok za dobierku v EUR
do 166 €
1,49 €
do 322 €
2,32 €
do 996 €
3,98 €
do 1660 €
4,98 €

 

4.4. CENA za dopravu
K cene tovaru sa Vám pripočíta dopravné a balné v závislosti od hmotnosti tovaru podľa nasledovnej tabuľky 1.

Tabuľka 1: Cena za dopravu

Ceny sú uvedené bez DPH 20%
Od kg Do kg Cena v EUR
0 2 5,00 €
2 5 8,30 €
5 10 9,63 €
10 20 11,62 €
20 30 13,61 €
30 50 23,24 €
nad 50 0,5 €/kg

 

Tovar Vám bude po vyexpedovaní zo skladu doručený kuriérskou službou do 24 hodín v rámci celej Slovenskej republiky.

4.5. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5. Ceny tovarov

Všetky ceny uvedené na stránke www.result.sk sú bez DPH 20%. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

6. Záruka

Záručná doba na dodávaný tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je určené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo ich častí, spôsobené používaním. Tak isto nie je možné reklamovať poškodenie výrobku v dôsledku jeho nesprávneho používania.

7. Reklamácie

V prípade, že by sa na tovare vyskytla chyba alebo poškodenie spôsobené výrobou, máte možnosť takýto výrobok v záručnej lehote reklamovať. Podmienkou prijatia reklamácie je vystavenie reklamačného listu s popisom závady a zdokladovanie kúpy výrobku. Reklamovaný tovar zašlite na adresu dodávateľa. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru znáša spotrebiteľ. V zmysle platných zákonov a v zákonom stanovenej lehote bude vaša reklamácia vybavená. V prípade akceptovania reklamácie bude vaša reklamácia vybavená buď opravením chyby, zľavou na tovar alebo výmenou za rovnaký tovar, prípadne vrátením kúpnej ceny tovaru.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Vaše osobné údaje sú u nás chránené v súlade s GDPR (Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov).

Podrobné informácie nájdete na odkaze:  ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.result.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.09.2017.